คำขอใช้บริการ C internet

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107546000229      สำนักงานใหญ่     สาขาที่

คำขอเลขที่  หมายเลขประจำตัวลูกค้า

1. ชื่อและหลักฐานผู้ขอใช้บริการ

บุคคลธรรมดา

ชื่อ นาย/นาง/น.ส. นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด

เลขที่บัตรประชาชนออกโดย วัน/เดือน/ปีหมดอายุอาชีพ

 

นิติบุคคล    หน่วยงานของรัฐ   ( สำนักงานใหญ่ สาขาที่ )

ชื่อนิติบุคคล/หน่วยงาน โดย

หมายเลขจดทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ วันที่จดทะเบียน สังกัดกระทรวง

กรม/กอง ผู้มีอำนาจลงนาม ตำแหน่ง

 

2. ชื่อ/ที่อยู่ในการติดต่อและส่งใบแจ้งค่าใช้บริการ

2.1 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือที่อยู่ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ตรอก/ซอย ถนน

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์

 

2.2 บุคคลอื่น/ฝ่ายบัญชี/ฝ่ายการเงิน ที่ให้ติดต่อแจ้งค่าใช้บริการได้ (ถ้ามี)

ชื่อ นาย/นาง/น.ส. นามสกุล ฝ่าย/แผนก/ส่วน

โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์

 

2.3 ชื่อ/ที่อยู่สำหรับจัดส่ง/แจ้งค่าใช้บริการและเอกสารอื่น ๆ

ชื่อ/ที่อยู่เดียวกันกับทะเบียนบ้านหรือที่อยู่ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

ชื่อ/ที่อยู่ อื่น ๆ

ชื่อ นาย/นาง/น.ส. นามสกุล ชื่อหน่วยงาน

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน

ตรอก/ซอย ถนน แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์

รับใบแจ้งค่าใช้บริการทางอีเมล์

อีเมล์ :

 

 

2.4 ชื่อผู้ประสานงาน สำหรับติดต่อภายในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น IT, พัสดุ, จัดซื้อ/จ้าง ฯลฯ ของผู้ใช้บริการ (ถ้ามี)

1. ชื่อผู้ประสานงาน ฝ่าย/แผนก/ส่วน

โทรศัพท์ อีเมล์

2. ชื่อผู้ประสานงาน ฝ่าย/แผนก/ส่วน

โทรศัพท์ อีเมล์

3. ชื่อผู้ประสานงาน ฝ่าย/แผนก/ส่วน

โทรศัพท์ อีเมล์

 

3. รายละเอียดการใช้บริการ

สถานที่ติดตั้ง   ตามทะเบียนบ้าน   ตามที่อยู่จัดส่งใบแจ้งหนี้

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ตรอก/ซอย

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์

 

ชื่อผู้ประสานงาน โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์

 

อัตราความเร็วที่ขอใช้ แพ็คเกจ วันที่ประสงค์ขอใช้บริการ

ระยะเวลาการขอใช้บริการปี เดือน      อุปกรณ์ปลายทาง  จัดหาเอง  เช่า/ใช้อุปกรณ์ กสท

 

กรณีเช่า/ใช้ อุปกรณ์ กสท: เช่าอุปกรณ์ ยี่ห้อ รุ่น หมายเลขเครื่อง

 

     ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อตกลงตามเงื่อนไขการใช้บริการ รวมถึงอัตราค่าใช้บริการตามคำขอใช้บริการฉบับนี้ และข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดที่ระบุในคำขอฉบับนี้เป็นความจริงและถูกต้อง ข้าพเจ้าตกลงที่จะปฎิบัติตามข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวทุกประการ

 

   ลงชื่อผู้ขอใช้บริการ  กรณีที่ผู้ใช้บริการมิได้เป็นผู้ดำเนินการด้วยตัวเอง

ตัวบรรจง ()         ข้าพเจ้ามอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการแทนข้าพเจ้า

ตำแหน่ง (ถ้ามี)                   ลงชื่อผู้มอบอำนาจ

                                   ตัวบรรจง ()

   //            ลงชื่อผู้รับมอบอำนาจ

                                   ตัวบรรจง ()

เอกสารในการขอใช้บริการ

บุคคลธรรมดา                           ชาวต่างชาติ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, ใบอนุญาตขับรถ หรือบัตร   - สำเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่ยังไม่หมดอายุ

ประจำตัวที่ทางราชการออกให้                   - สำเนาหนังสืออนุญาตให้ประกอบการของกรมแรงงาน                                     “Work Permit” (ถ้ามี)

นิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่มีกำหนดไม่เกิน 6เดือน

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทน นิติบุคคล

 

กรณีที่เจ้าของสถานที่ติดตั้งและผู้ขอใช้บริการเป็นคนละบุคคลกันหลักฐานแสดงการครอบครองสถานที่ติดตั้ง เช่น สัญญาเช่า, สัญญาซื้อขาย

กรณีมอบอำนาจให้แนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 

4. สำหรับเจ้าหน้าที่

อัตราค่าใช้บริการ  ค่าใช้บริการครั้งแรก บาท  ค่าใช้บริการรายเดือนบาท

กรณีเช่าใช้เครื่อง/อุปกรณ์ จำนวนเงิน บาท  (อัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

อื่น ๆ รวมจำนวนเงินทั้งหมด บาท

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารในการขอใช้บริการและได้แนบเอกสารท้ายสัญญาจำนวน ฉบับ ดังนี้

ข้อตกลงและเงื่อนไข  แบบฟอร์มรับแพ็กเกจ  แบบฟอร์มรับโปรโมชั่น  อื่น ๆ

ผู้รับเรื่อง                   อนุมัติ ลงชื่อ

ชื่อหน่วยงาน                   ตำแหน่ง

โทรศัพท์                     ตัวบรรจง ()

วันที่//             วันที่//

 

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงนี้ใช้บังคับระหว่าง บมจ. กสท โทรคมนาคม (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ” กับ ผู้ขอใช้บริการที่ระบุไว้ตามข้อตกลงนี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียก “ผู้ใช้บริการ”) โดยผู้ใช้บริการยินยอมผูกพันและปฎิบัติตามข้อตกลงและ เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. บริการนี้เป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเชื่อมต่อสำหรับรับส่งข้อมูลบนระบบอินเทอร์เน็ตตามมาตรฐานที่รองรับการให้บริการ ทั้งนี้ ความเร็วในการรับส่งข้อมูลเป็นแบบ Share Band- width โดยปัจจัยความเร็วขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและการใช้งานของ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ความหนาแน่นของการใช้งานบนระบบ อินเทอร์เน็ตและระยะห่างจากจุดกระจายสัญญาณ รวมถึงปัจจัย ภายนอกอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากการให้บริการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ตกลงให้บริการโดยมีมาตรฐานและคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กำหนด

2. การคิดค่าใช้บริการจะเริ่มคิดค่าใช้บริการ ณ วันเปิดให้บริการ

3. ค่าใช้บริการเดือนแรกและเดือนสุดท้ายที่เป็นเศษของเดือนให้คิดเป็น จำนวนวัน และคำนวณโดยคิดเฉลี่ยเป็นค่าใช้บริการต่อวัน โดยคิดจาก อัตราค่าใช้บริการเป็นตัวตั้ง หารด้วยจำนวนวันในเดือนนั้น ๆ

4. ผู้ใช้บริการมีสิทธิบอกเลิกการใช้บริการในเวลาใดก็ได้ โดยต้องแจ้งเป็น หนังสือให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการ จะต้องชำระค่าใช้บริการครบถ้วนแล้วจนถึงวันที่การยกเลิกสัญญามีผล บังคับ ในกรณีที่มีเหตุดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการอาจใช้สิทธิเลิกสัญญาได้ ทันที

4.1 ผู้ใช้บริการไม่สามารถรับบริการจากบริษัทฯได้ด้วยเหตุที่เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่องและอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ใช้บริการ

4.2 บริษัทฯละเมิดข้อตกลงอันเป็นสาระสำคัญของสัญญา

4.3 บริษัทฯตกเป็นบุคคลล้มละลาย

4.4 บริษัทฯเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญาหรือเงื่อนไขในการ ให้บริการ ซึ่งมีผลเป็นการลดสิทธิหรือประโยชน์อันพึงได้รับของ ผู้ใช้บริการลง เว้นแต่เกิดจากเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ

5. กรณีบริษัทฯมีการปรับอัตรา ผู้ใช้บริการรายเก่าที่ยังใช้ไม่ครบ กำหนดเวลาในคำขอใช้บริการเดิมสามารถใช้อัตราใหม่ได้ โดยมีเงื่อนไข ว่าผู้ขอใช้บริการต้องลงนามในใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้บริการ และแบบฟอร์มรับแพ็กเกจ/แบบฟอร์มรับโปรโมชั่น

6. จุดติดตั้งจะต้องอยู่ในขอบเขตพื้นที่ให้บริการ โดยระยะทางการ ให้บริการวัดระยะจากชุมสายอินเทอร์เน็ตหรือจุดกระจาย/แยก สัญญาณ (Closure/Splitter) ถึงจุดติดตั้งของผู้ใช้บริการ ระยะทาง เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากระยะทางเดินสายเกินกว่าที่กำหนด สำหรับคู่สายใยแก้วนำแสง (Optical Fiber) ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าติดตั้งคู่สายส่วนเกินเพิ่ม เมตรละ 20 บาท (ไม่รวม VAT) สำหรับคู่สายทองแดงผู้ใช้บริการจะต้อง ชำระค่าติดตั้งคู่สายส่วนเกินเพิ่มเมตรละ 15 บาท (ไม่รวม VAT) สำหรับ สื่อสัญญาณไร้สาย (Wireless) เป็นการยกเว้นค่าอุปกรณ์สื่อสัญญาณไร้สาย ไม่รวมค่าติดตั้งเสารับสัญญาณ

7. กรณีผู้ใช้งานขอย้ายสถานที่ติดตั้งวงจรเดิมที่ใช้บริการอยู่ไปยังสถานที่

ใหม่ ผู้ใช้บริการต้องเสียค่าธรรมเนียม 2,000 บาท/ครั้ง/วงจร (ไม่รวม VAT)

8. การปรับเปลี่ยนความเร็วและ/หรือปรับเปลี่ยนแพ็คเกจ บริษัทฯจะเก็บค่าธรรมเนียมในการปรับเปลี่ยน 1,000 บาท/ครั้ง (ไม่รวม VAT)

9. หากผู้ใช้บริการต้องการให้บริษัทฯจัดหาอุปกรณ์ปลายทาง บริษัทฯจะคิดค่าเช่าดังนี้

9.1 ADSL Modem 200 บาท/เดือน/เครื่อง (ไม่รวม VAT)

9.2 ADSL Wifi Modem 300 บาท/เดือน/เครื่อง (ไม่รวม VAT)

9.3 G.SHDSL Modem 700 บาท/เดือน/เครื่อง (ไม่รวม VAT)

9.4 Optical Network Unit (ONU) 300 บาท/เดือน/เครื่อง (ไม่รวม VAT)

10. กรณีครบกำหนดระยะเวลาการใช้บริการตามคำขอใช้บริการฉบับนี้ และผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการอยู่ให้นำเงื่อนไขข้อตกลงนี้มาใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ขอใช้บริการจะลงนามในคำขอใช้บริการใหม่ หรือบอกยกเลิกการขอใช้บริการตามหลักเกณฑ์ที่ในข้อ 4 ของสัญญาฉบับนี้

11. บริษัทฯจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้ บริการได้อยู่เสมอ (Best Effort)

12. ใบแจ้งหนี้ หรือหนังสือบอกกล่าวทวงถาม บริษัทฯจะส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุ ไว้ในคำขอใช้บริการนี้ ให้ถือว่าได้ส่งให้ผู้ใช้บริการโดยชอบแล้ว กรณีที่ ผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ต่างจากที่แจ้งไว้ ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้ บริษัทฯทราบเป็นหนังสือโดยด่วน

13. ข้อตกลงฉบับนี้เป็นสิทธิเฉพาะตัว ซึ่งในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้ใช้บริการ ต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯก่อน ทั้งนี้การ เปลี่ยนชื่อผู้ใช้ และสิทธิการใช้บริการอินเทอร์เน็ต คิดค่าธรรมเนียม 1,000 บาท/ครั้ง (ไม่รวม VAT)

14. กรณีเกิดเหตุขัดข้องในการใช้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขการ ขัดข้องในส่วนของบริษัทฯให้คืนดีโดยเร็ว และในช่วงเวลาที่เกิด เหตุขัดข้องดังกล่าว บริษัทฯจะไม่เรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการ เว้น แต่บริษัทฯพิสูจน์ได้ว่าเหตุขัดข้องนั้นเกิดขึ้นจากความผิดของผู้ใช้บริการ

15. บริษัทฯจะคิดค่าบริการนอกสถานที่ในอัตรา 500 บาทต่อครั้ง (ไม่รวม VAT) ในกรณีที่บริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคออกให้บริการ ณ สถานที่ติดตั้งตามที่ระบุในสัญญานี้แก่ผู้ใช้บริการเพื่อตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ต (หลังจากการติดตั้งและเปิดใช้งานแล้ว) และปรากฏว่าเป็นเหตุเนื่องจากความผิดของผู้ใช้บริการ

15.1 กรณีเป็นเหตุเสียจาก Software ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ บริษัทฯจะแก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ตามที่บริษัทฯ โฆษณาหรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของ Soft- ware ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ

15.2 ผู้ใช้บริการรับทราบว่าการแก้ไขเหตุขัดข้องของการใช้บริการ อินเทอร์เน็ต อาจกระทบข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นใดของ ผู้ใชบริการ หากบริษัทฯได้แก้ไขเหตุขัดข้องดังกล่าวด้วยมาตรฐาน วิชาชีพ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย/สูญหายดังกล่าว

 

ข้อตกลงและเงื่อนไข

15.3 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบความเสียหายของคอมพิวเตอร์หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดของทั้ง Hardware และ Software หากพนักงานได้ทำ การตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีที่ถูกต้อง

16. ผู้ใช้บริการจะดูแลรักษาอุปกรณ์ที่บริษัทฯจัดให้ใช้บริการให้อยู่ในสภาพ เรียบร้อย หากปรากฏว่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งให้บริการชำรุด เสียหาย สูญหาย อันเกิดจากการกระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของผู้ใช้บริการ หรือบริวาร ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ตามราคาแห่งความเสียหายนั้น ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินกว่าราคาตลาดของ ค่าอุปกรณ์ดังกล่าวในขณะนั้น

17. ผู้ใช้บริการจะไม่ย้าย เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเครื่องและอุปกรณ์ ที่ บริษัทฯได้ติดตั้งไว้แล้วเป็นอันขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลาย ลักษณ์อักษรจากบริษัทฯแล้ว

18. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น บริษัทฯมีสิทธิระงับการให้บริการโทรคมนาคม เป็นการชั่วคราวต่อผู้ใช้บริการได้โดยแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งระบุเหตุใน การใช้สิทธิดังกล่าว ให้แก่ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ บริษัทฯสามารถระงับการให้บริการได้ทันที

18.1 เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นแก่บริษัทฯ

18.2 ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตายหรือสิ้นสุดสภาพนิติบุคคล

18.3 ผู้ใช้บริการใช้เอกสารปลอมในการขอใช้บริการ

18.4 บริษัทฯพิสูจน์ได้ว่าบริการที่ให้แก่ผู้ใช้บริการตามข้อตกลงนี้ ถูกนำไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อข้อตกลง

18.5 ผู้ใช้บริการผิดนัดชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้บริการตามข้อตกลงนี้เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดในใบแจ้งหนี้สองคราวติดต่อกัน

18.6 บริษัทฯพิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้บริการได้นำบริการตามข้อตกลงนี้ไป ใช้เพื่อแสวงหารายได้โดยมีเจตนาจะไม่ชำระค่าธรรมเนียม และค่าใช้ บริการ

18.7 บริษัทฯมีเหตุที่จำเป็นต้องบำรุงรักษาหรือแก้ไขระบบ โทรคมนาคมที่ใช้ในการให้บริการ

19. บริษัทฯมีสิทธิยกเลิกการให้บริการตามข้อตกลงนี้ได้ ด้วยเหตุดังนี้

19.1 ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตายหรือสิ้นสุดสภาพนิติบุคคล

19.2 ผู้ใช้บริการผิดนัดชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้บริการเกินกว่า ระยะเวลาที่กำหนดในข้อตกลง สองคราวติดต่อกัน โดยบริษัทฯได้แจ้ง ให้ผู้ใช้บริการทราบวันครบกำหนดที่แน่นอนล่วงหน้าในแบแจ้งเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้บริการและทำการเตือนแล้ว

19.3 ผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนำบริการไป ใช้ผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนข้อห้ามในข้อตกลง

19.4 บริษัทฯไม่สามารถให้บริการได้ โดยเหตุผลที่อยู่เหนือการ ควบคุมของบริษัทฯ

19.5 ยกเลิกโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

20. ในกรณีมีเหตุจำเป็นผู้ใช้บริการมีสิทธิขอระงับบริการชั่วคราวได้ตาม หลักเกณฑ์ต่อไปนี้

20.1 ในการใช้สิทธิขอระงับบริการชั่วคราวผู้ใช้บริการต้องแจ้งเป็น หนังสือให้บริษัทฯทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีระบบรับแจ้งอย่างเพียงพอตลอดเวลา

20.2 ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอระงับบริการชั่วคราวได้ปีละไม่เกิน 30 วัน

20.3 บริษัทฯจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จาก การขอระงับการใช้บริการชั่วคราวของผู้ใช้บริการ เว้นแต่กรณีที่ ผู้ใช้บริการระงับบริการเกินกว่า 30 วันติดต่อกัน บริษัทฯย่อมมีสิทธิ ยกเลิกการให้บริการได้ โดยแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือ ไม่น้อยกว่า 30 วัน

21. สิทธิในการขอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ

21.1 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเห็นว่าบริษัทฯเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ ค่าบริการไม่ถูกต้อง ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ บริการของตนจากบริษัทฯได้ โดยบริษัทฯมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริง เพื่อยืนยันความถูกต้องของการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ดังกล่าว และต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ใช้บริการมีคำขอ หากบริษัทฯไม่ดำเนินการตามคำขอ ดังกล่าวภายใน 60 วัน ให้ถือว่าบริษัทฯสิ้นสิทธิในการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในจำนวนที่ผู้ใช้บริการโต้แย้ง

21.2 ในกรณีที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัทฯเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการไม่ถูกต้อง บริษัทฯ จะต้องคืนเงินส่วนต่างของ ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่เรียกเก็บไม่ถูกต้องให้แก่ผู้ใช้บริการภายใน 30 วันนับแต่วันที่ข้อเท็จจริงยุติ และบริษัทฯจะต้องชำระดอกเบี้ยในส่วนต่างในอัตราเท่ากับที่ได้กำหนดไว้ว่าจะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการในกรณีที่ผู้ใช้บริการผิดนัด เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้ตกลงเลือกให้ดำเนินการในการคืนเงินส่วนต่างที่เรียกเก็บไม่ถูกต้องเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ การคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผู้ใช้บริการอาจคืนด้วยเงินสด เช็ค หรือนำเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการหรือตามวิธีที่ผู้ใช้บริการได้ตกลงกับบริษัทฯไว้

22. ผู้ใช้บริการจะต้องปฎิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

23. ผู้ใช้บริการจะต้องใช้บริการเพื่อกิจกรรมของตนเองเท่านั้น จะใช้เพื่อ การอื่นไม่ได้ทั้งสิ้น เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้ได้รับ ใบอนุญาตประกอบ กิจการโทรคมนาคมตามกฎหมาย

24. บริษัทฯตกลงและรับรองว่าจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ บริการนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการ

 

 

ลงชื่อ.............................................................ผู้ขอใช้บริการ

ตัวบรรจง (.............................................................)